Geriatri - Grunnkurs 4 - Webinar

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

Informasjon

Kurset skulle vært arragert vår 2020, men ble utsatt grunnet covid-19. Det blir arrangert som webinar i sanntid, altså må deltakere ha permisjon/fri for å delta på kurset.

Forkunnskaper

Kurset er primært for leger i spesialisering i geriatri (LIS3) og for å kunne ha en tilstrekkelig fordypningsgrad forventes det at deltageren har kunnskap i generelle indremedisinske tilstander på LIS2-nivå. Det forventes også at deltageren har en grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. De bør også ha grunnleggende kunnskap om kognitiv svikt og demenssykdommer (Alzheimer demens, Demens med Lewy legemer, vaskulær demens og demens ved Parkinson sykdom), samt kjenne til grunnleggende egenskaper ved Parkinson sykdom. Eksempelvis bør man kjenne til kriteriene og typiske kliniske forløp for de ulike tilstandene. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må kjenne til de ulike typene av nyresvikt og de vanligste årsakene til dette (prerenal, renal og postrenal). Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst og skal gi noe mer enn det grunnleggende indremedisinske ved disse tilstandene.

Læringsmål

Kurset dekker helt eller delvis de oppgitte læringsmålene. Detaljer er angitt i teksten. Hvor detaljer ikke er angitt er hele læringsmålet dekket av undervisningen. Foreleserne vil få tilsendt de aktuelle læringsmålene i forkant.
GER-001: Ha god kunnskap om aldring og dens effekt på organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet.
På kurset blir det gitt generelle forelesinger om biologisk og psykologisk aldring. Det er også egne forelesinger om frailty og sarkopeni som er relatert til aldring generelt og hvordan det påvirker funksjon og selvstendighet. Det er også organspesifikke forelesinger om det aldrende hjertet, nyrer og lunger. På slutten av kurset oppsummeres dette i forelesinger og paneldebatt om behandlingsintensitet og vurderinger av behandlingsintensitet med fokus på geriateren sin rolle. I diskusjonen om behandlingsintensitet vil utkomme av behandling, dvs funksjon og livskvalitet være sentralt.
GER-002: Ha god kunnskap om forekomst av sykdom ved høy alder. Ha god kunnskap om samspillet mellom normal aldring, akutt og kronisk sykdom og hvordan dette endrer sykdomsforløp hos eldre.
Alders- og sykdomsforandringer eksisterer på et kontinuum og lar seg ikke alltid skille. Forelesinger som angitt under læringsmål 001 vil derfor også omfatte vanlige sykdomsforandringer i tillegg til aldersforandringer.
GER-003: Ha god kunnskap om «frailty» og hvordan utredning og behandling bør tilrettelegges for å forebygge komplikasjoner og funksjonstap hos eldre.
Forelesing om begrepet frailty. Det er også en forelesing om preoperativ vurdering som tar for seg hvordan man vurderer skrøpelighet i perspektiv av behandlingsvalg.
GER-007: Beherske bred geriatrisk vurdering (comprehensive geriatric assessment).
Det er ikke inngående gjennomgang av brei geriatrisk vurdering, men dette nevnes under foredrag om preoperative vurdering og frailtyforelesing.
GER-008: Ha god kunnskap om samspillet mellom aldersforandringer, sykdom, funksjonstap og sosiale forhold hos eldre.
Som angitt under læringsmål 001 og 002 er det flere forelesinger som tar for seg alders- og sykdomsforandringer. Det er ikke inngående om funksjonsvurdering og sosiale forhold ut over at det nevnes i forbindelse med brei geriatrisk vurdering i forelesing om preoprativ vurdering.
GER-014: Beherske identifisering av pasienter med «frailty» og selvstendig kunne forebygge komplikasjoner og funksjonstap hos disse.
Forelesing om frailtybegrepet. Det er forelesinger om behandling av sarkopeni, osteoporose og ernæringssvikt er viktige faktorer i å forebygge komplikasjoner og funksjonstap.
GER-017/018/019/038/048: Ha god kunnskap om ulike tilstander som kan gi demens og demenslignende klinisk bilde. Ha god kunnskap om de vanligste demensformene […]. Beherske utredning og behandling av alle vanlige, og ha kjennskap til mindre hyppig forekommende demenssykdommer. Beherske gradering av demens og skillet mellom mild kognitiv svikt og demens. Ha god kunnskap om forskjeller på Mb Parkinson, parkinsonisme og essensiell tremor hos eldre. Beherske behandlingsprinsipper ved Parkinsons sykdom.
Forelesing om Parkinson sykdom, Parkinson pluss, parkinson demens og Demens med Lewy-legemer. Ikke undervist om behandling. Ved revisjon at undervisning kan nok store deler av disse læringsmålene dekkes, men ikke GER-018 hvor det kun er PD og LBD som blir dekket og 048 hvor kun PD og LBD-relaterte problemstillinger blir dekket.
GER-023/028: Ha god kunnskap om sykdommer, medikamenter og tilstander som reduserer gangfunksjon og øker fallrisiko. Ha god kunnskap om årsaker, konsekvenser, utredning og behandling av sarcopeni.
Forelesing om årsaker, diagnose og behandling av sarcopeni.
GER-030: Ha god kunnskap om og beherske behandling av osteoporose.
Forelesing om forekomst og behandling av osteoporose.
GER-006/031/063: Ha god kunnskap om prognostiske faktorer. Beherske vurdering av funksjonsnivå og multimorbiditet. Selvstendig kunne sette riktig behandlingsmål og -nivå i samråd med andre, herunder pasient, pårørende og fastlege. Ha god kunnskap om samarbeid med andre relevante spesialiteter herunder ortogeriatrisk virksomhet. Beherske rådgivning og vurdering av livsforlengende behandling og avslutning av behandling i livets sluttfase.
Forelesning om eldre instensivpasienter tar for seg hvordan skrøpelighet gir mer informasjon prognose enn kronologisk alder. Det er egen forelesing om vurdering av behandlingsbeslutning og paneldebatt som tar for seg preoperativ vurdering og intensivbehandling av eldre pasienter. Undervisningen omfatter IKKE ortogeriatri.
GER-045: Ha god kunnskap om søvnvansker, utredning og behandling av dette.
Forelesing om søvn.
GER-46: Ha god kunnskap om utredning og behandling av depresjon og angst hos eldre.
Forelesing om psykologisk aldring. Ved revisjon av undervisning kan man legge mer fokus på dette læringsmålet.
GER-056/057/058: Ha god kunnskap om vanlige ernæringsmessige problemer hos eldre.
Beherske kartlegging og behandling av ernæringsproblemer, inkludert forebyggende behandling. Beherske vurdering av ernæringsstatus og bruk av ulike verktøy for dette.
Selvstendig kunne opprette og følge opp ernæringsplan. Ha god kunnskap om komplikasjoner ved ernæringsbehandling herunder reernæringssyndrom, vanlige problemer ved parenteral ernæring og sondeernæring. Beherske behandlingen av disse.
Dobbelforelesing om ernæring med utdelt litteratur til forberedelse.

Kursledelse/komite

Leder: Paal Naalsund, Seksjonsoverlege Geriatrisk seksjon, HDS.
Anette Hylen Ranhoff, Professor i Geriatri og Geriater, UiB/Diakonhjemmet.
Mala Naik, 1. Amanuensis i Geriatri og Geriater, UiB/HDS
Elisabeth Skaar, Geriater, PhD-student og LIS i Kardiologi, HUS/UiB
Susanne Sørensen Hernes, Geriater og 1 . Amanuensis i Geriatri, UiB/Sørlandet Sykehus.
Marit Bakken, 1. Amanuensis i Geriatri og LIS i Geriatri, UiB/HDS
Katinka Nordheim Alme, LIS i Geriatri og PhD-student, HDS
Ragnhild Eide Skogseth, LIS i Geriatri og PhD-student i, UiB/HDS.
Ole Martin Steihaug, LIS i Geriatri og PhD-student, UiB/HUS.

Antall deltakere

25

Antall kurstimer

21 timer fordelt på 3 dager.

Kursavgift

5000,- inkludert lunsj og pauseservering alle dager (med forbehold om prisjustering)

Program (med forbehold om endringer)

Dag 1
Dagsleder: Anette Hylen-Ranhoff
10.00 Velkommen/Informasjon om kurset v/Professor og geriater Anette Hylen-Ranhof
10.15 Biologisk aldring v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes
11.15 Psykologisk aldring v/Professor og psykolog Linn-Heidi Lunde

12.00 Lunsj

12.45 Frailty v/Professor og geriater Anette Hylen-Ranhof
13.30 Sarcopeni v/PhD og geriater Ole Martin Steihaug
14.30 Ernæringssvikt v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes
15.30 Ernæringssvikt v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes
16.15 Osteoporosev/ 1. amanuensis og ortoped Jan-Erik Gjertsen
17.00 Slutt for dagen

Dag 2
Dagsleder: Susanne Hernes
08.00 Spørsmål fra dagen før v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes
08.15 Parkinson, Parkinson Pluss v/Professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes
09.15 Parkinson, Parkinson Pluss v/Professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes
10.15 Lewy Body demens og demens ved Parkinson sykdom v/Stipendiat/LIS Ragnhild Skogseth
11.15 Tema-kasuistikker (dag 1 og 2) v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes

12:00 Lunsj

13:00 Tema-kasuistikker (dag 1 og 2) v/1. amanuensis og geriater Susanne Hernes
14.00 Søvn v/ Professor og allmennlege Bjørn Bjorvatn
15.00 Søvn v/ Professor og allmennlege Bjørn Bjorvatn
16.00 Slutt for dagen

Dag 3
Dagsleder: Paal Naalsund
08.00 Preoperativ vurdering v/ Geriater og LIS i kardiologi/PhD-student Elisabeth Skaar
09.00 Den gamle hjertepasienten v/ Overlege Rune Fanebust
10.00 Den gamle Intensivpasienten v/ Professor Hans Flaatten
11.00 Paneldebatt Naalsund, Skaar, Fanebust, Flaatten

12.00 Lunsj

12.45 De gamle lunger ved kritisk sykdom v/ Lungelege Ola Tjeldflåt
13.45 De gamle nyrer ved kritisk sykdom v/ Geriater og Nefrolog Kenneth Sandviknes
14.30 Geriateren som rådgiver og vurdering av behandlingsintensitetv/ Geriater Paal Naalsund
15.15 Avslutning og kursprøvev/ Geriater Paal Naalsund
16.00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?