Etikk og kommunikasjon - våren 2020 AVLYST!

Kurs, 09.06.2020-12.06.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for Leger i spesialisering i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for Leger i spesialisering i Onkologi (25t)
Valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
09.06.2020-12.06.2020 
Klokkeslett
Kurset starter kl. 10.00 første kursdag og avsluttes kl. 15.00 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital, Nevrosenteret NSU1
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 15.03.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Erik Torbjørn Løhre

Kursavgift

6000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

24

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Onkologi (25t)

Valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (25t v+e), Barnekirurgi (10t v+e), Bryst- og endokrinkirurgi (25t v+e), Fysikalsk medisin og rehabilitering (25t v+e), Generell kirurgi (25t v+e), Geriatri (15t v+e), Indremedisin 25t v+e), Klinisk nevrofysiologi (25t v+e), Lungesykdommer (25t v+e), Nevrologi (25t v+e), Øre-nese-halssykdommer (25t v+e), Karkirurgi (25t e), Psykiatri (25t e)

Læringsmål

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet. Fokus på betydningen av empati i møtet med pasient og pårørende. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientrelaterte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.

Delmål
Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirkninger og seneffekter. Kunne diskutere dilemma i  forhold til sannsynlig effekt av behandling og forventede bivirkninger. Håndtere pasientens ønske om "second opinion". Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.

Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.

Prinsippet  for regeletikk og konsekvensetikk, pasientautonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil bli gjennomgått.

Kursinnhold

Kurset omhandler prinsipielle kommunikasjonsmessige behov og utfordringer innen medisin generelt og hele det onkologiske pasientforløpet. Etiske problemstillinger og verdivalg blir diskutert, både sett fra pasientens og samfunnets perspektiv. Kommunikasjonstrening i smågrupper blir vektlagt, med innleide skuespillere i pasientrollen. Praktiske tilnærminger for bruk i utfordrende kliniske situasjoner blir presentert, og kurset fokuserer gjennom smågruppediskusjoner på hvordan kunnskap kan resultere i kliniske ferdigheter. Mestring av en travel hverdag og kollegial ivaretakelse blir også adressert.

Program

Tirsdag 9. juni
Begreper og problemstillinger - Erik T. Løhre

10.00-10.15 Velkommen. Info om kursstruktur, læringsmål og kursprøve Erik T. Løhre
10.15-10.35 Onkologi og behovet for kommunikasjonsferdigheter - nåtid og framtidsperspektiv. Arne Solberg
10.40-11.10 Medisinsk etikk. Nye behandlinger innen onkologien: Hva skal man informere om? Hvem skal ha? Hvilke preparat? Hvem skal betale? Har KEK en rolle i dette arbeidet? Berge Solberg
11.20-11.40 Risiko i medisinen - Risiko for kreftsykdom. Risiko for overbehandling. Eva Skovlund
11.50-12.10 Nye kreftmedisiner - Kostnadseffektivitet. Kostnadsanalyse.
Vidar Halsteinli
12.25-13.00 Pasientforløp med tidlig integrasjon av palliasjon og seinskader. Fra frisk til syk og frisk igjen? Fast track vs i takt med pasienten. Helhetlig informasjon om sykdomsforløp og behandling.
Heidi Knobel og Morten Thronæs

13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.30 Individets vilje vs samfunnets ønske: Egenbestemt livsavslutning. Helsevesenets rolle i en slik prosess. Internasjonal situasjon og nasjonale trender. Lars Johan Materstvedt
14.45-17.00 Gruppediskusjoner om gjennomgåtte tema.
Morten Thronæs og Hanne Tøndel

Onsdag 10. juni
Kommunikasjon - Elisabeth Brenne

09.00-09.15 Dagsstruktur. Elisabeth Brenne
09.15-09.45 Kommunikasjonsteknikker - praktiske råd og strategier, krisehåndtering. Elisabeth Brenne
10.00-10.30 Plenumsdiskusjon
 - Teknikker man har brukt
 - Strategier som kan fungere
 - Strategier man ikke har hatt suksess med
 - Diskusjon om hvordan ettermiddagen vil bli med tre mulige scenarioer:
   1. Stor mulighet for å bli frisk
   2. Livsforlengende behandling kan holde sykdommen i sjakk lenge
   3. Tumorrettet behandling nytteløst
Man møter pasienter med forskjellige personligheter
Elisabeth Brenne
10.45-11.15 Pasientmedvirkning og samvalg (i onkologien). Pasientens autonomi. Pasientens rett til å delta i beslutningsprosessen. Pårørende
Elisabeth Brenne
11.30-11.50 Plenumsdiskusjon: Hva forstår vi med pasientmedvirkning? Hvordan praktisere samvalg? Hvordan kan pårørende bli en ressurs?
Elisabeth Brenne
12.00-12.30 Kulturforståelse. Kommunikasjonsutfordringer i møte med pasienter med annen kulturell bakgrunn enn behandler. Øyvind Taraldset Sørensen og Matri Abroud

12.30-13.30 Lunsj

13.30-15.00 Praktiske øvelser med skuespillere
Erik T Løhre, Elisabeth Brenne, Asbjørg Mindnes, Tora S. Solheim
15.30-17.00 Praktiske øvelser med skuespillere
Løhre, Brenne, Mindnes, Solheim

Torsdag 11. juni
Beslutningsprosesser - Tora S. Solheim

09.00-09.15 Dagsstruktur. Avsluttet tumorrettet behandling. Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling
Tora S. Solheim 
09.15-09.45 Avslutning av tumorrettet behandling - hvordan formidle budskapet og samtidig bevare håp? Heidi Knobel
10.00-10.25 Intensivbehandling for onkologiske pasienter. Respirator. Sirkulasjonsstøtte. Pål Klepstad
10.40-11.05 HLR status - Hvordan forholder vi oss til og praktiserer bruken av dette begrepet? Kan pasienter med HLR neg status likevel ha nytte av intensiv behandling? Pål Klepstad
11.20-11.45 Antibiotika, ernæring og væskebehandling i palliativ fase. Erik T Løhre
12.00-12.30 Den kognitivt svekkede pasient og pårørendes rolle - Hvem tar beslutninger på vegne av pasienten? Erik T Løhre

12.30-13.30 Lunsj

13.30-15.00 Gruppediskusjoner om intensivbehandling og HLR status begrepet. Erik T Løhre og Tora S. Solheim
15.30-17.00 Gruppediskusjon om støttebehandling i palliativ fase og problemstillinger ved kognitiv svekkelse. Erik T Løhre og Tora S. Solheim

Fredag 12. juni
Mestring og kollegial ivaretakelse - Anne Kvikstad

09.00-09.15 Dagsstruktur. Hvordan stå i det og støtte hverandre? Kursprøve. Evaluering
09.15-09.45 Mestringsstrategier for behandlere som møter pasienter i livskrise. Ingvild K. Hammernes
10.00-10.30 Plenumsdiskusjon om mestringsstrategier. Anne Kvikstad
10.45-11.15 Strategier for kollegial ivaretakelse. Hvordan gjør vi hverandre tryggere og dyktigere? Hvordan håndtere feil? Anne Tove Brenne
11.30-12.00 Plenumsdiskusjon om styrking av korpsånd. Anne Kvikstad

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Kursprøve
14.15-15.00 Kursevaluering. Erik T Løhre, Elisabeth Brenne, Tora S. Solheim, Anne Kvikstad

Fant du det du lette etter?