Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient (høsten 2021)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Onkologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t).

Læringsmål

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet, se eksempler under. Øke bevissthet og ferdigheter i å vise empati. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientsentrerte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.

Delmål

Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirninger og sen effekter. Kunne diskutere dilemma mellom anbefalt behandling og bivirkninger, for eksempel kjemoterapi og fertilitet. Håndtere pasientens ønske om "second opinion", evt. eksperimentell behandling. Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.
Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, og kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.
Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasient autonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil ble gjennomgått.

Kursinnhold

Kurset bygger videre på grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon, men ene kort gjennomgang vil presenteres dag en. Hver av deltakerne bes om å bidra med minst en selvopplevd kommuniasjonsutfordring/etisk dilemma. Undervisnigsformen veksler mellom kommunikasjonstrening i form av rollespill i mindre/større grupper med tilbakemelding og korte foredrag med etterfølgende plenumsdiskusjoner. Innhold styres også etter ønsker fra kursdeltakerne, men tema under læringsmål blir gjennomgått.

Tema for foredrag

Grunnlegende kommunikasjonsferdigheter.
Samtale om prognose.
Samvalg, bruk av beslutningsverktøy og kommunikasjonshjelpemidler.
Etikk-
"De tyngste samtalene".
Kulturforståelse. Bruk av tolk.

Kurskomite

Tone Nordøy (kursleder)
Unni Ringberg
Anna Barbro Sætersdal
Kari Milch Agledal

Kursavgift

Kr 6200,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te of pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

24

Materiale

Legene har med kasuistikker fra egen hverdag som materiale refleksjon/rollespill.

Program

Mandag 13. september

10.00-10.30: Velkommen. Info om kurs, presentasjon av kursdeltakere v/Tone Nordøy

10.30-11.15?: «Møte med kreftpasienten. Praktiske råd og strategier», v/ Sigve Andersen.

11.15-11.45: «Hvordan informere pasienten».  v/Unni Ringberg.

11.45-12.00. Diskusjon- intro til gruppearbeid.

12.00-13.00: Lunch

13.00-16.00: Praktiske øvelser med skuespillere v/ Sigve Andersen, Anita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy.

16.15-17.00: Oppsummering i plenum. Råd og tips fra gruppene. Krisehåndtering, angst, mestring, hvordan avslutte behandling og samtidig formidle håp, pårørendes rolle.

 Tirsdag 14. september 

09.00-09.45: «Risiko i medisinen - Risiko for kreftsykdom - Risiko for overbehandling» v/ Eva Skovlund.

10.00-10.45: «Prognose ved kreftsykdom. Hvordan vurdere den enkelte pasient mtp behandlingsvalg? Hvordan formidle informasjon om prognose?» v/Ellinor Haukland.

11.00-11.45: «Samvalg. Er dette mulig i onkologi når nasjonale retningslinjer legger føringer? Hvordan får vi det til?» v/Tove Skjelbakken.

12.00-13.00: Lunch

13.00-16.00: Praktiske øvelser med skuespillere v/ Sigve Andersen, Anita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy.

16.00-17.00: Oppsummering. Råd og tips fra gruppene.

 

Onsdag 15. september

09.00-12.00: Intro til Etikk v/Kari Milch Agledal  (finn gammel tekst) berører bla eutanasi, ernæring.

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.15: Etiske dilemma i vår hverdag som onkologer. Tidsklemma? Overbehandling? HLR- begrepet? Innspill fra kursdeltakerer forventes.

14.30-15.30: «Nye kreftmedisiner. Hvem skal ha? Hvem skal betale? Hvordan fungerer systemet i dag.» v/Håkon Lindekleiv og Martin Maisenhølder

15.45-17.00: Program under bearbeiding.

 

Torsdag 16. september

09.00-09.30: Kulturforståelse. v/Malin Fors

09.45-10.30: «Ritualer rundt sykdom og død i ulike kulturer» v/Ingun Fossland

10.45-11.00: Bruk av tolk  Ingun/Marte?

11.00-11.30: Kort lunch, tidligere avsluttning? (ofte lurt mtp fly sørover)

11.30-12.00: Mestringsstategier for behandlere som møter pasienter i livskrise v/Malin Fors

12.00-12.30: Strategier for kollegial ivaretakelse. Hvordan gjør vi hverandre tryggere og dyktigere? Hvordan håndtere feil? 

12.30-13.00: Plenumsdiskusjon

13.00-13.30: Evaluering


Fant du det du lette etter?