Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient (høsten 2020)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Onkologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t).
Valgfritt i følgende spesialiteter: Se under "målgruppe".

Læringsmål

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet, se eksempler under. Øke bevissthet og ferdigheter i å vise empati. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientsentrerte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.

Delmål

Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirninger og sen effekter. Kunne diskutere dilemma mellom anbefalt behandling og bivirkninger, for eksempel kjemoterapi og fertilitet. Håndtere pasientens ønske om "second opinion", evt. eksperimentell behandling. Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.
Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, og kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.
Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasient autonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil ble gjennomgått.

Målgruppe

Kurset er anbefalt/obligatorisk for LIS i onkologi (25t).
Kurset er valgfritt for LIS i følgende spesialiteter:

Allmennmedisin (25 t)
Barnekirurgi (10t)
Bryst- og endrokrinkirurgi (25t)
Fysikalsk medisin og rehablitering (25t)
Generell kirurgi (25t)
Geriatri (15t)
Indremedisin (25t)
Klinisk nevrofyiologi (25t)
Lungesykdommer (25t)
Nevrologi (25t)
Øre, nese, halssykdommer (25t)

Kursinnhold

Kurset bygger videre på grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon, men ene kort gjennomgang vil presenteres dag en. Hver av deltakerne bes om å bidra med minst en selvopplevd kommuniasjonsutfordring/etisk dilemma. Undervisnigsformen veksler mellom kommunikasjonstrening i form av rollespill i mindre/større grupper med tilbakemelding og korte foredrag med etterfølgende plenumsdiskusjoner. Innhold styres også etter ønsker fra kursdeltakerne, men tema under læringsmål blir gjennomgått.

Tema for foredrag

Grunnlegende kommunikasjonsferdigheter.
Samtale om prognose.
Samvalg, bruk av beslutningsverktøy og kommunikasjonshjelpemidler.
Etikk-
"De tyngste samtalene".
Kulturforståelse. Bruk av tolk.

Kurskomite

Tone Nordøy (kursleder)
Unni Ringberg
Anna Barbro Sætersdal
Kari Milch Agledal

Kursavgift

Kr 6000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te of pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

24

Materiale

Legene har med kasuistikker fra egen hverdag som materiale refleksjon/rollespill.

Program

Mandag 

10.00-10.30: Velkommen. Info om kurs, presentasjon av kursdeltakere. Tone Nordøy

10.30-11.15: Møte med kreftpasienten. Praktiske råd og strategier. Sigve Andersen.

11.15-12:00: Hvordan informere pasienten. Unni Ringberg.

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.00 Introduksjon til gruppearbeid.

13.00-14.20: Praktiske øvelser med skuespillere. Sigve Andersen, Antita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy. Skuespillere: Stina Fagertun, Lars Hagfoss, Janne Witt og Kjersti Westberg. 

14.20-14.35: Pause 

14.35-16.00: Forts. praktiske øvelser med skuespillere. Sigve Andersen, Antita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy. Skuespillere: Stina Fagertun, Lars Hagfoss, Janne Witt og Kjersti Westberg.

16.00-16.10 Pause 

16.10-17.00: Oppsummering i plenum. Råd og tips fra gruppene. Krisehåndtering, angst, mestring, hvordan avslutte behandling og samtidig formidle håp, pårørendes rolle.

 Tirsdag 

09.00-09.45: Risiko i medisinen - Risiko for kreftsykdom - Risiko for overbehandling». Eva Skovlund.

10.00-10.45: Prognose ved kreftsykdom. Hvordan vurdere den enkelte pasient mtp behandlingsvalg? Hvordan formidle informasjon om prognose? Ellinor Haukland. SKYPE.

11.00-11.45: Samvalg. Er dette mulig i onkologi når nasjonale retningslinjer legger føringer? Hvordan får vi det til? Tove Skjelbakken.

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.20: Praktiske øvelser med skuespillere. Sigve Andersen, Anita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy.

14.20-14.35: Pause

14.35-16.00: Forts. praktiske øvelser med skuespillere. Sigve Andersen, Anita Amundsen, Marita Jacobsen, Unni Ringberg, Tone Nordøy.

16.00-16.10: Pause

16.10-17.00: Oppsummering. Råd og tips fra gruppene. Gjøre feil, samvalg, prognose, tidsklemma.

Onsdag

09.00-12.00: Etikk. Kari Milch Agledal. 
"Hva er etikk? Grunnlaget for etisk argumentasjon blir gjennomgått, inkludert prinsipper, konsekvenser, intensjoner og kasuistiske argumenter. Belysning av dødshjelp som etisk dilemma og diskusjon av forholdet mellom jus og etikk. Presentasjon av veilederen for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Analyse av hverdagsetikken i klinisk arbeid".

12.00-13.00: Lunsj

I denne sesjonen: 15-30 min innspill, deretter diskusjon.

13.00 -13.40: HLR minus, alltid kilde til diskusjon. Axel Lupton, SKYPE.

13.40-14.15:  Prioritering i onkologi Coronaenes tid. Martin Maisenhølder

14.15-14.30: Pause

14.30-15.30: Nye kreftmedisiner. Hvem skal ha? Hvem skal betale? Hvordan fungerer systemet i dag. 
Håkon Lindekleiv og Martin Maisenhølder. 

15.45-17.00: Andre etiske dilemma i vår hverdag som onkologer. Tidsklemma? Overbehandling? Innspill fra kursdeltakere forventes. 

Torsdag 

09.00-09.30: Kulturforståelse. Malin Fors. SKYPE.

09.45-10.30: Ritualer rundt sykdom og død i ulike kulturer. Ingun Fossland

10.45-11.00: Praktiske råd ved bruk av tolk. 

11.00-11.30: Kort lunsjpause

11.30-12.00: Mestringsstategier for behandlere som møter pasienter i livskrise. Malin Fors. SKYPE.

12.15-12.45: Strategier for kollegial ivaretakelse. Hvordan gjør vi hverandre tryggere og dyktigere? Magnar Johansen

13:00-13.30: Evaluering

14:00: SluttFant du det du lette etter?