Akuttmedisin for indremedisinere

Kurs, 20.11.2019-22.11.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i Indremedisin.
Gammel ordning: Valgfritt kurs for LIS i indremedsin (24t), Almennmedsin (24 t) Anestesiologi (24t), Søkt godkjenning i Akutt- og mottaksmedisin.

Når og hvor

Dato
20.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
Onsdag 20.11.19 kl 10.30 - Fredag 22.11.19 kl. 14.30
Sted
Nordlandssykehuset Bodø, Auditorium Lab, O-fløyen.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no Kurset er fullt. Påmeldingen er stengt. Frist 15.09.2019 

Målgruppe

Leger i spesialisering og spesialister innen indremedisin, akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi og allmennmedisin.

Læringsmål

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring. Det legges opp til interaktiv læring og praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema.

Ny ordning: Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål i spesialiteten indremedisin del 2: LM-011 og LM-084

Læringsutbytte 

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne gjøre rede for, demonstrere og i praksis kunne håndtere de vanligste og mest alvorlige akutte indremedisinske tilstander som inntreffer i sykehus/henvises til akuttmottak.
Dette innebærer mer spesifikt:
- basal og avansert hjerte lungeredning; tilgrunnliggende årsaker til stans, behandlingsalgoritmer, prognose.
- hyoptermibehandling for nevroproteksjon; indikasjoner, resultater og praktisk håndtering.
- behandlingskrevende arytmier; diagnostikk, medikamentell behandling, pacemakerbehandling, antikoagulasjon.
- hjerteinfarkt ST-elevasjon; diagnostikk, indikasjoner, tidsvindu, kontraindikasjoner, praktisk håndtering av trombolyse og forberedelse til akutt/rescue PCI, samt håndtering av reperfusjonsarytmier og blødninger. - hjerteinfarkt NSTEMI; diagnostikk, akuttbehandling og igangsetting av sekundær profylakse, indikasjoner og hastegrad for henvisning til perkutan coronar intervensjon.

- akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk; gjenkjenning av tilstanden, prognose, behandling og forebygging.
- sepsis og septisk sjokk: diagnostikk, relevant prøvetakning. SIRS-kriterier, empirisk behandling, flytskjema, gjenkjennelse av (begynnende) organsvikt, organprotektiv behandling først og fremst væskebehandling og trykkstøtte.
- andre typer sjokk; gjenkjenning av spesifikke tilstander (hypovolemi, anafylaksi, angioødem) prognose, behandling og forebygging.
- meningitt og encephalitt, sjeldne, men alvorlige tilstander, gjenkjenne tilstanden, erkjenne hastegraden, prøvetakning, behandling og samhandling med øvrige sykehusavdelinger.
- nøytropen feber, gjenkjenne/mistenke tilstanden, indikasjon for isolasjon, antibiotikabehandling, hastegrad, substitusjon av blodprodukter og stimulering av immunforsvar.
- hjerneslag: diagnostikk, indikasjoner, tidsvindu, kontraindikasjoner, praktisk håndtering av trombolyse og forberedelse til ev.t invasiv intervensjon.
- forgiftninger og syre-baseforstyrrelser: bevissthet omkring intoksikasjoner ved koma, bruk av syre-base tolkning i forbindelse med intoksikasjoner, gjenkjenning av noen spesifikke tilstander og deres spesifikke behandlingsalgoritmer/antidot/eliminasjon av giftstoffer. Gjøre kursdeltakerne trygge i fht. bruk av Giftinformasjonssentralen.
- akutt nyresvikt; diagnostikk, etiologi (pre-renal-post), prognose, akuttbehandling - konservativ og invasiv nyreerstattende behandling.
- diabetes ketoacidose og hyperosmolært koma; gjenkjenne tilstandene og deres alvorlighetsgrad, prøvetakning, akuttbehandling fof. væske, insulin, behov for kalium og evt. buffer.
- akutte GI-blødninger, diagnostikk og hastegrad, overvåkningsnivå, medikamentell behandling, væske/blodsubstitusjon, endoskopisk intervensjon,  Sengstaken tube.
- KOLS og akutt astma; gjenkjenning av tilstand og alvorlighetsgrad, overvåkningsnivå, akutt medikamentell behandling, overtrykksventilasjon, respiratorbehandling - indikasjoner og kontraindikasjoner.
- lungeemboli; mistenke tilstanden, risikostratifisering, Wells score, blodgasstolkning, kritisk bruk av d-Dimer, CT og VP scintigrafi. Behandling akutt og sekundærforebyggende.
- pneumothorax: mistenke/gjenkjenne tilstanden, især overtrykkspneumothorax. Kjenne prinsippene for akutt punksjon og subakutt drenasje av luft.
- akuttkomplikasjoner til (lunge)kreft; gjenkjenne tilstander som truende tverrsnittslesjon, cava superior syndrom, tumor lyse syndrom og akuttbehandling av disse.

Kursavgift

kr 5.750,-.

Kursavgiften er kr. 5.000,- og lunsj og kaffe alle tre kursdager er kr. 750,-.

Deltakere

50

Kurskomite

Eirik Hugaas Ofstad (kursleder)
Christian Kjellmo

Program

Onsdag 20. november

10.30 Innledning ved kurskomiteen.
10.40 Gruppearbeid: Kardiologi - Kasuistikker.
11.15 Prehospital trombolyse. Hjerteinfarkt. Stabilisering av pasient før transport til intervensjonssenter. Kardiolog Anders Hovland, NLSH Bodø.

12.15 Lunsj.

13.00 Akutt hjertesvikt og kardiogent sjokk. Kardiolog Anders Hovland, NLSH.

13.45 Pause.

14.00 Behandling av arytmier. Professor Knut Tore Lappegård, NLSH.

14.45 Pause.

15.00 Brystsmerter. Konst. avd.overlege Eirik Hugaas Ofstad.

15.45 Pause.

16.00 Gruppearbeid: Demontrasjon av øsofagus-EKG, ekstern og temporær pacing. Knut Tore Lappegård og Andres Hovland.

17.00 Slutt

Torsdag 21. november

08.30 Gruppearbeid med kasuistikker: Nefrologi og toksikologi.
09.00 Forgiftninger. Nefrolog Lars Petter Jensen, NLSH Bodø.

09.45 Pause.

10.00 Syre-baseforstyrrelser. Lars Petter Jensen, NLSH.

10.40 Pause.

10.50 Akutt nyresvikt. Lars Petter Jenssen, NLSH.

11.30 Lunsj.

12.15 Gruppearbeid: Kasuistikker akutt GI-blødning, diabetes ketoacidose.
12.45 Sirkulatorisk sjokk - typer og behandling. Anestesiolog Benjamin Storm, NLSH.

13.30 Pause.

13.40 Akutte GI-blødninger. Gastroenterolog Ragnar Aasli, NLSH.
14.20 Diabetes ketoacidose & hyperosmolært hyperglykemisk syndrom. Endokrinolog Morten Juul Sundnes.

15.00 Pause.

15.10 Akutt astma og KOLS-forverring. Lungelege Espen Carlsen, NLSH.
15.40 Gruppearbeid: Ventilasjonsstøtte og respiratorbehandling med praktisk demonstrasjon av BiPAP. Espen Carlsen, NLSH.

16.30 Slutt.

Fredag 22. november

08.00 Hjertestans. TBA.

08.45 Pause.

09.00 Gruppearbeid: Kasuistikker: Infeksjon, nevrologi og tungpust.
09.30 Sepsis. Seksjonsoverlege Hanne Winge Kvarenes, NLSH.

10.10 Pause.

10.15 Akutt CNS-infeksjon/Nøytropen feber. Hanne Winge Kvarenes. NLSH.

10.45 Pause.

10.50 Hjerneslag. Overlege og stipendiat Maria Carlsson, Nevrologisk avd., NLSH.

11.30 Lunsj.

12.15 Lungeemboli og DVT. Konst. avd.overlege Eirik Hugaas Ofstad.
12.45 Gruppearbeid: Praktisk bruk av ultralyd i akuttmottaket. Ofstad, Hovland, Skoglund.
14.15 Kursevaluering og avslutning.

14.30 Slutt.

Vel hjem! 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.