Administrasjon og ledelse - webinar

Anbefalt/obligatorisk kurs for alle spesialiteter for leger i spesialisering (30t), unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Kursleder

Gunnar Bovim

Kursavgift

7000,-

Med forbehold om indeksregulering

Antall plasser

40

Godkjenninger

Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter, unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:
Avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på en ledelse i en sykehusavdeling. Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling. Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Kunne delta i en diskusjon omkring etikk og ledelse.

Temaoversikt

 • Rammebetingelser for ledelse i sykehus
 • Kommunikasjon og konflikter
 • Jus Norske helserett
 • Økonomi innen helsevesenet

Opptakskriterier

Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten ved kursstart og når en er beregnet ferdig spesialist (mnd/år)
For å få godkjent hele kurset må man møte til kursstart første dag og delta på hele kurset.

Kurslitteratur

Anbefalt kurslitteratur:
"Økonomi og Helse, perspektiver på styring" av Inger Johanne Pettersen
"Helse og jus" av Olav Molven

Emner

Har følgende hovedemner:
 • Medisinsk ledelse
 • Medisinsk jus
 • Organisering av sykehus
 • Økonomistyring
 • Beslutningsprosesser, forhandlingsteori og konfliktløsning
 • Pasientsikkerhet

Program

Mandag 3. mai

0830 – 0930 Åpning av kurset, gjennomgang av praktiske forhold, gruppeinndeling, presentasjon i basisgruppene, forventninger (Gunnar Bovim)

0930 – 1200 Overordnet organisering av helsetjenesten, begrep, rammebetingelser og prioritering (Gunnar Bovim)

 • LM-51 Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.
 • LM-59 Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet for øvrig og diskutere hvilke roller andre aktører har for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter
 • LM-60 Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger som tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.
 • LM-70 Kjenne til prinsippene for enhetlig ledelse og forstå forholdet mellom enhetlig ledelse og egen rolle som fagperson

 1200 – 1300 Lunsj

 1300 – 1600 Overordnet organisering av helsetjenesten, begrep, rammebetingelser og prioritering (Gunnar Bovim)

 

Tirsdag 4. mai

0830 – 0900 Refleksjoner etter gårsdagen (Gunnar Bovim)

0900 - 1200 Jus, norsk helserett (Per Holger Broch)

 • LM-46 Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis.
 • LM-47 Ha kjennskap til at det finnes spesiallover, særskilte organer og saksbehandlingsformer av særlig betydning for den enkelte spesialitet.

 1200 – 1300 Lunsj

 1300 – 1600 Jus, norsk helserett (Per Holger Broch)

 

 Onsdag 5. mai

0830 – 0900 Refleksjoner etter gårsdagen (Gunnar Bovim)

0900 - 1200 Helseøkonomi (Kari Nyland)

1200 – 1300 Lunsj

1300 – 1400 Helseøkonomi (Kari Nyland)

1400-1600 Avdelingsledelse og tillitsvalgtes rolle (Elin Bjørnestad og Jon Helle)

 • LM-70 Kjenne til prinsippene for enhetlig ledelse og forstå forholdet mellom enhetlig ledelse og egen rolle som fagperson
 • LM-71 Forstå legespesialistens ulike roller (eks faglig leder, teamleder, prosjektleder) og forskjellen på disse rollene og rollen som linjeleder.
 • LM-73 Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

 

 Torsdag 6. mai

0830 – 0900 Refleksjoner etter gårsdagen (Gunnar Bovim)

0900 – 1200 Kvalitet og pasientsikkerhet (Øystein Flesland)

 • LM-41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM-42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og / eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM-43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.
 • LM 72 Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen
 • LM-74 Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten

1200 –1300 Lunsj

1300 – 1600 Den alvorlige hendelsen med pasient. Hva gjør vi med den? Hva gjør den med oss? (Sigurd Fasting).

 • LM-73 Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

 

Fredag 7. mai

0830 – 0900 Refleksjoner etter gårsdagen (Gunnar Bovim)

0900 – 1200 Medisinsk etikk (Oona Dunlop)

 • LM-04 Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.

1200 –1300 Lunsj

1300-15.30 Evaluering og kursprøve

1530-1600 Avslutning

Fant du det du lette etter?