Administrasjon og ledelse, Geilo - høst 2020

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Kursleder

Øystein Wendelbo tidl. avdelingsoverlege, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Kurset skal gi elementær innføring i helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på følgende punkter:

- Innføring i generelle ledelsesprinsipper

- Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling
- Kjenne til sentralt lovverk som regulerer driften av en sykehusavdeling.
- Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet
- Kjenne til hvordan pasientsikkerhet, prioritering og kvalitetsforbedring foregår i helsevesenet
- Kunne delta i diskusjon omkring etikk og ledelse

Følgende læringsmål i felles kompetansemodul dekkes helt eller delvis i løpet av kurset: FKM-LM04, LM 41-43, LM 46-47, LM 51, LM 59-60, LM70-74

Antall deltakere

45
 

Kurspris

6000

Program

Mandag 12.10.2020
Om ledelse.
Kursleder: Øystein Wendelbo, tidl avdelingsoverlege, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus 
09.00 Velkommen. Orientering om kurset. Øystein Wendelbo
09.15 Om ledelse. Hva er god ledelse? Peter Thornam
10.00 Pause
10.15 Faglig ledelse av en sykehusavdeling. Peter Thornam
11.00 Pause

Helsejus med lederfokus
Foreleser: Anne Kristine Breivik, juridisk rådgiver, Helse Bergen HF
12:30 Innledning: Hvilke lover regulerer driften av sykehus. Forsvarlighet, taushetsplikt. Pasientens rettslige stilling
13.15 Pause.
13.30 Sykehusjuss fortsetter.
14.15 pause.
14.30 Sykehusjuss fortsetter
16:00 Ferdig

Tirsdag 13.10.2020
Økonomi i helsevesenet. 
Kursleder: Øystein Wendelbo, tidl avdelingsoverlege, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Foreleser: Inger Johanne Pettersen. Professor i helseøkonomi, NTNU Handelshøyskolen, Trondheim 
09.00 Innledning: Noen sentrale økonomiske størrelser for helsevesenet i Norge. Utviklingstrekk, sammenlignet med andre land.
09.30 Refleksjonsspørsmål 1– individuelt arbeid
09.45 Pause
10.00 Plenum – refleksjonsspørsmål 1
10.15 Økonomi og aktivitetsstyring i sykehus. DRG. Datagrunnlag. Kostnadsbegrepet.
10:45 Pause
11:00 Økonomi og aktivitetsstyring i sykehus. DRG. Datagrunnlag. Kostnadsbegrepet.
11.30 Lunsj
12.30 Dagens budsjett og plansystem. Pasientgrupper - informasjon og planlegging
13.00 Refleksjonsspørsmål 2 – individuelt arbeid
13.15 Pause
13.30 Plenum – refleksjonsspørsmål 2
13.45 Dagens budsjett og plansystem. forts
14:15 Pause
14.30 Problemer knyttet til statistikk om økonomi og aktivitet i helsesektoren
14.45 Individuelt arbeid med oppgave
15.15 Plenum- oppsummering
16.00 Slutt 
 
Onsdag 14.10.2020
Kvalitetsforbedring for leger.
Kursleder: Øystein Wendelbo, tidl avdelingsoverlege medisinsk avdeling, HUS

Foreleser: Miriam Hartveit, 1. amanuensis, Institutt for global Helse og samfunnsmedisin, UiB
09.00 Introduksjon til faget, læringsmål og opplegg for dagen.
09.10 Hva er kvalitet og hva er kvalitetssviktene i din avdeling?
a) Se video 1 Hva er kvalitet (15 min)
b) Svar på spørsmål individuelt om svikt i egen enhet
09.30 Gruppediskusjon om hva som er vanlige kvalitetssvikter i enhetene dere jobber i, med spesifisering av type (jmf kvalitetsstjerne) og perspektiv som angir dette som svikt.
10.00 Pause
10.30 Spørsmål og diskusjon
10.40 Tiltak og måling - video
Se video 2 Tiltak og video 3 Måling
11.10 Tiltak og måling - gruppeoppgave
Velg et av de to casene. Diskuter hvilke av de fire alternativene dere ville valgt. Argumenter for valget. Se om de andre alternativene inneholder elementer dere tenker er smarte selv om alternative som pakke ikke fremstår som best. Avtal en i gruppen som skal angi valget til gruppen når jeg gir beskjed om det.
11.45 Oppsummering. Se hvilken tiltaks- og målingspakke gruppene anbefaler og hvorfor.
 
Etikk og ledelse
Foreleser: Ingrid Miljeteig, 1.amanuensis i medisinsk etikk, UiB, spesialrådgiver i klinisk etikk-komité, Helse Bergen
13.00 Felles: Introduksjon til etikk, prioritering og ledelse. Miniforelesning og oppgave.
13.55 Pause
14.00 Gruppearbeid
14.30 Felles: Presentasjon av gruppearbeid og miniforelesning
15.00 Pause
15.15 Gruppearbeid
15.40 Felles: Hva kreves av en god leder i vanskelige prioriteringsbeslutninger og etiske dilemma? Miniforelesning og oppsummering av dagen.
16:00 Slutt for dagen

Torsdag 15.10.2020
Ledelse av en sykehusavdeling.
Kursleder: Trond Engjom, seksjonsoverlege-gastroenterologisk seksjon medisinsk avdeling, HUS

09:00 Personalpolitikk og rekruttering i en sykehusavdeling. Trond Engjom
09:30 Pause
09:45 Praktisk prioriteringsarbeid Trond Engjom
10:30 Pause

10:45 Økonomistyring av en sykehusavdeling. Trond Engjom
11:15 Pause
11:30 Kapasitetsstyring i en sykehusavdeling Trond Engjom

12:00 Lunsj

13:00 Rollen som lege-leder; hvorfor skal leger ta del i ledelse. Øystein Wendelbo
13:30 Pause
13:45 Delegering og oppgavefordeling; hvordan dra nytte av fagkollegiet; Øystein Wendelbo
14:30 Kursprøve sendes ut. Trond Engjom
15:15 Kursprøve sendes inn. Slutt 15.30


Fant du det du lette etter?