Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering, Tromsø, vår 2021

Kurs, 08.03.2021-12.03.2021, RegUt, Nord

Obligatorisk kurs for alle spesialiteter fro leger i spesialisering;unntatt Allmennmedisin; arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (30 timer)

Når og hvor

Dato
08.03.2021-12.03.2021 
Klokkeslett
Mandag 08.03.21 kl 10.45 - Fredag 12.03.21 kl 13.30
Sted
Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no  

Læringsmål

Gi deltakerne elementære kunnskaper om helsetjenestens ledelse og organisering med vekt på avdelingsledelse i praksis. Kjenne til spesielle faktorer som innvirker på ledelse i en sykehusavdeling, og ha kjennskap til lovverket som regulerer driften av en sykehusavdeling. 
Innføring i økonomiske faktorer og styringsverktøy i helsevesenet. Finansieringsordninger og prioriteringskriterier. 
Sentrale helserettslige problemer med utgangspunkt i Pasient- og brukerrettighetsloven samt Helsepersonelloven. Innføring i prioriteringsforskriften. 
Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis. Eksempler på etiske problemstillinger og diskusjon omkring dette. 
Pasientsikkerhet. Det gis reelle pasienthistorier og undervises om lovverket og praktiske eksempler på håndtering av avvik.

Kursavgift

Kr 7.000,-

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

Deltakere

70

Litteratur

Aslak Syse: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 4. rev. utg., Gyldendal Juridisk 2015.

Olav Molven: Helse og jus, 9. utgave, Gyldendal Juridisk 2019.

Aktuell lovsamling: Aslak Syse: Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020, Gyldendal Juridisk, Oslo 2019. Kommer i årlige utgaver.

Trond Markestad: Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis. Fagbokforlaget.

Jan Abel Olsen: Principles in Health Economic and Policy. Oxford forlag, 2th Edition.

Jan Abel Olsen: Helseøkonomi. Effektivitet og rettferdighet. Cappelen akademisk forlag.

Kurskomitè

Øivind Irtun (kursleder)

Program

Mandag 2. november
Praktisk ledelse

10:45 Registrering
11:00 Introduksjon. Praktiske opplysninger. Øivind Irtun

11:10 Fra arbeid mest som kirurg til arbeid mest som leder.
Motivasjon for ledelse, rolleforståelse og konkrete forsøk på løsninger med økonomisk motiverte omstillinger i Hjerte- og lungeklinikken som eksempel. Kristian Bartnes.

12:10 Lunsj.

12.50 Utfordringer med å drive og være fagansvarlig for medisinsk avdeling. Vegard Skogen.

13:45 Pause

14:00 Mine erfaringer som sykehusleder. Min ledelsesfilosofi. Per Bleikelia.
16:15 Ledelse i sykehus: Viktige lover og paragrafer. Øivind Irtun.

18:00 Slutt.


Tirsdag 3. november

Helseøkonomi

08:15 Kaffe/te/vann

08:30 Finansieringsordninger og prioriteringskriterier. Jan Abel Olsen

12:00 Lunsj.

12:45 Fortsettelse helseøkonomi.

14:00 Pause.

14:15 Lederens møte med media. Asbjørn Bartnes.

16:00 Slutt.


Onsdag 4. november

Helsejus

08:15 Kaffe/te/vann

08:30 Forelesning om helsejus. Aslak B. Syse.
10:30 Gruppearbeid (gruppeoppgaver vedlagt)

11:30 Lunsj.

12:15 Gjennomgang av gruppearbeid, herunder om ansvarsbegrepet og forsvarlighetsbegrepet.
13:15 Taushetsplikt i helsevesenet.
14:15 Prioriteringsspørsmålene i spesialisthelsetjenesten.
15:00 Spørrerunde rundt helserettslige problemstillinger.

15:30 Slutt.


Torsdag 5. november
Etikk

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 Etikk i medisin og ledelse. Trond Jacob Markestad.

12:30 Lunsj.

13:30 "Når legen gjør feil". Øivind Irtun.

14:30 Hvem skal få og hvem skal ikke få? Lars Vorland.

16:00 Slutt.

Fredag 6. november
Pasientsikkerhet

08:15 Kaffe/te/vann
08:30 "Når noe går galt - Pasientsikkerhet & sepsis". Jan E. Sverre.
09:45 "Trygg kirurgi". Er det viktig og har det effekt? Øivind Irtun
10:15 Forbedring i praksis. "Trygg cytostatika". Siv Gyda Aasnes
10:45 Pasientsikkerhet, Lover og regler. Praktiske eksempler. Haakon Lindekleiv.

12:00 Lunsj.

12:30 Kursprøve.

13:30 Slutt.


Fant du det du lette etter?